Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Vlaamse milieunormen voor windmolens gevalideerd bij decreet na arrest van het Hof van Justitie

Vlaamse milieunormen voor windmolens gevalideerd bij decreet na arrest van het Hof van Justitie

Dirk De Keuster
/ Categories: Ruimtelijke ordening

In zijn arrest van 25 juni 2020 (C-24/19) besluit het Hof dat het begrip ‘plannen en programma’s’ uit richtlijn 2001/42/EG ook betrekking heeft besluiten en omzendbrieven ‘die zijn vastgesteld door de regering van een gefedereerde eenheid van een lidstaat en die elk verschillende bepalingen bevatten over de bouw en exploitatie van windturbines.’ De richtlijn moet zo worden uitgelegd dat zulke besluiten en omzendbrieven met onder andere ‘maatregelen inzake slagschaduw, veiligheid en geluidsnormen’, ‘plannen en programma’s vormen waarvoor … een milieubeoordeling moet worden verricht.’

Het Hof besluit met te vermelden dat een rechter de gevolgen van in dit licht met het Unierecht onverenigbare handelingen en vergunningen mag handhaven indien de ‘nietigverklaring van de vergunning aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben voor de elektriciteitsvoorziening in de hele lidstaat in kwestie’ en dit niet langer dan strikt noodzakelijk.

Het Vlaamse Parlement ten einde een antwoord te bieden aan de rechtsonzekerheid die ontstaan is na het bovenvermelde arrest keurde het decreet van 17 juli 2020 tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines goed. Het decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 25 juni 2020. Het decreet geldt ‘met ingang van de datum van de inwerkingtreding ervan’ en dit tot de ‘datum van inwerkingtreding van de nieuwe sectorale normen voor installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie die de Vlaamse Regering na uitvoering van een milieueffectenbeoordeling goedkeurt’ met een maximumduur van 3 jaar.

 

Foto : Bron : Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Vorig artikel Vergunning windmolenpark ‘Boneffe’ geschorst door Raad van State

Documents to download

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven