Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een belasting

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in het arrest nr. 142/10 van 16 december 2010 dat de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van de zelfstandige niet kan worden beschouwd als een sociale zekerheidsbijdrage maar moet worden beschouwd als een belasting in de zin van artikel 170 van de Grondwet. Het feit dat de opbrengst wordt toegewezen aan de sociale zekerheid volstaat niet om van de belasting een sociale zekerheidsbijdrage te maken. Volgens het Hof ontbreekt de rechtstreekse band met de sociale zekerheid van de bijdrageplichtige persoon. Het forfaitair karakter van de bijdrage werd echter niet strijdig bevonden met het gelijkheidsbeginsel. Lees verder

ministerieel besluit OLO 10 jaar

In het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2011 is het ministerieel besluit van 24 januari 2011 verschenen betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligatie 4,250% - 28 september 2011" verschenen. Uit het persbericht van het Agentschap voor de Schuld blijkt dat België 3 miljard Euro heeft opgehaald met een looptijd van 10 jaar. De coupon bedraagt 4,250%. De uitgifteprijs was echter beneden pari, zijnde 98,971%. Hierdoor stijgt de reële coupon tot 4,375%. De spread met Duitsland bedraagt 125,7 basispunten. De eerste uitgifte wijst duidelijk op een spanning op de markt. Om die reden mest beneden pari worden uitgegeven. De spread met Duitsland is fors. De plaatsing gebeurde voor 71,9% in de Eurozone waarvan 33,2% in België. Lees verder

Disclaimer

Deze blog heeft enkel tot doel geïnteresseerden te infomeren over de juridische acualiteit. Deze blog heeft niet de intentie om hierover volledig te zijn. Daarenboven houdt deze blog geen enkel juridisch advies in. Lezers moeten derhalve de informatie op deze blog zelf nakijken. De VOF De Keuster en Casteleyn advocaten alsmede hun vennoten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het gebruik van de berichten op deze blog. De lezer aanvaardt door zijn kennisname deze voorwaarden.

Lees verder

Machtigingen tot financiering van de staatsschuld in 2011

Het financieren van de staatsschuld door het aangaan van leningen onder de vorm van klassieke leningen, staatsbons, OLO"s en schatkistcertificaten behoort tot de bevoegdheden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op grond van artikel 174 G.W. Dit grondwetsartikel bevat het zogenaamde universaliteits- en annaliteitsbeginsel van de begroting. Dit beginsel houdt in dat de Kamer jaarlijks de begroting moet goedkeuren (= annaliteitsbeginsel) en de begroting ook alle inkomsten en uitgaven moet bevatten (= universaliteitsbeginsel). De Kamer van Volksvertegenwoordigers delegeert haar bevoegdheid doorgaans in de wet houdende de middelenbegroting aan de Koning voor openbare leningen en de minister van financiën voor kortlopende leningen. De Koning delegeert op zijn beurt zijn bevoegdheid aan de minister van financiën die dan verder delegeert aan de ambtenaren van de Administratie van de Thesaurie, meer bepaald van het Agentschap van de Schuld. Omwille van het annaliteitsbeginsel moet de machtiging jaarlijks door de Kamer worden goedgekeurd. De machtging verliest derhalve op 31 december haar rechtskracht. Omwille van de aanslepende regeringscrisis werd voor 2011 echter geen middelenbegroting goedgekeurd. De machtiging werd dan ook opgenomen in de Financiewet van 22 december 2010 (B.S. 28/12/2010) meer bepaald in artikel 29, §1, 1°. Zonder deze bepaling zou het wettelijk immers onmogelijk geweest zijn om de staatsschuld te (her)financieren. In het koninklijk besluit van 9 januari 2011 dat de Minister machtigt tot voorzetting in 2011, van de uitgifte van leningen genaamd "Lineaire obligaties", van leningen genaamd "staatsbons" alsook van Euro Medium Term Notes (B.S. 25/01/2011) wordt de bevoegdheid aan de minister gedelegeerd deze leningen uit te geven. De Financiewet had de minister reeds rechtstreeks gemachtigd in artikel 29, §1, 2° om schatskistcertificaten, schatkistbons en om het even welk rentedragend financieringsinstrument uit te geven verschillend van een openbare lening. In het ministerieel besluit van 12 januari 2011 (B.S. 26/01/2011) betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde Ambtenaren van de Algemene administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de Schuld, werden de bevoegdheden van de minister doorgedelegeerd aan de bevoegde ambtenaren. Onze staatsschuld kan in 2011 dus gefinancierd worden. Het Agentschap van de Schuld verwacht een totale financieringsbehoefte (dus met in begrip van de herfinancieringen) van 41,12 miljard Euro. Het tekort voor 2011 alleen wordt geraamd op 14,94 miljard Euro. Lees verder
RSS
First3637383940414244

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven