Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Intercalaire intresten toch in maatstaf van heffing

Het Hof van Cassatie heeft een beslissing genomen over de vraag of de intercalaire intresten die een beroepsverkoper heeft betaald voor de oprichting van een gebouw én die hij ontrekt aan de voorraden wanneer hij het gebouw verkoopt, deel uit maakt van de maatstaf van heffing. De intercalaire intresten maken deel uit van de kstprijs en om die reden moet hierop BTW worden betaald. Cass. 29 januari 2012, www.cass.be Zie ook Fiscoloog nr. 1286 van 7 maart 2012. Lees verder

onderscheid tussen een aanbesteding en offerteaanvraag voor wat betreft schadevergoeding schendt het gelijkheidsbeginsel niet

Indien een aanbesteding onterecht aan een inschrijver niet is toegewezen, voorziet artikel 15 van de Overheidsopdrachtenwet in een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Deze regel geldt niet voor offerteaanvragen. Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 173/2011 van 10 november 2011 geoordeeld dat dit onderscheid geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel. Bij een aanbesteding geldt immers enkel de prijs als gunningscriterium; bij een offerteaanvraag gelden er meer criteria. Om die reden kan een rechter niet met dezelfde zekerheid vaststellen of de opdracht aan een andere inschrijver had moeten zijn toegekend. Het verschil in behandeling tussen een aanbesteding en een offerte is derhalve pertinent en redelijkerwijze verantwoord. Lees verder

Doktersvennootschap : tuinkamer en zwembad niet aftrekbaar

In de Fiskoloog van 29 februari 2012 (nr. 1285) werd melding gemaakt van twee vonnissen van de Rechtbank van Brugge (10 oktober 2011 én 28 november 2011) waarbij de aftrek van bouwkosten voor enerzijds een zwembad en anderzijds een tuinkamer met Pergola werden verworpen. De rechtbank was er in beide gevallen van overtuigd dat het om privé-investeringen ging waarvan men de betaling heeft proberen af te wentelen op de vennootschap. Lees verder

Prejudiciële vraag over verschillende fiscale behandeling van IGS en de AGB's

Het Hof van Beroep te Gent heeft een pejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof over het verschil in fiscale behandeling tussen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales) en de autonome gemeentebedrijven. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn immers op grond van artikel 180, 1° junco, 220, 2° WIB92 vrijgesteld van vennootschapsbelasting terwijl de AGB's wel vennootschapsbelasting moeten betalen. Afwachten wat het Grondwettelijk Hof hierover zal beslissen. Zie B.S. 23 februari 2012 Lees verder

Nieuwe regels inzake watertoets

Op 1 maart 2012 treedt een nieuw uitvoeringsbesluit rond de watertoets in werking. De procedure wordt doeltreffender en eenvoudiger voor gemeentebesturen. · De aanbeveling om advies te vragen aan een waterbeheerder wordt nu omgezet in een adviesvraagplicht. · Het wordt eenvoudiger om te bepalen of een vergunning onder de adviesvraagplicht valt. · De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden werd geactualiseerd op basis van de gebieden die in november 2010 en januari 2011 overstroomden. Ook gebieden met harde bestemmingen (wonen, bedrijvigheid) in de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden werden opgenomen. De nieuwe regeling geldt voor alle vergunningsaanvragen die ingediend worden vanaf 1 maart 2012. RUPs kunnen vanaf die datum enkel nog goedgekeurd worden als er een watertoets opgenomen is volgens de nieuwe regels. Ook het uitvoeringsbesluit van adviesinstanties bij voorontwerp van RUP wijzigt dan. (bron: www.ruimtelijke ordening.be) (zie ook: www.watertoets.be ) Lees verder
RSS
First2930313234363738

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.