Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Planning successie dreigt fiscaal misdrijf te worden ?

In de Tijd van zaterdag 26 mei 2012 wordt de vraag gesteld of de nieuwe anti-misbruikbepalingen van de regering Di-Rupo veelgebruikte technieken voor successieplanning waaronder de handgift, dreigen onmogelijk te maken. In de rubriek netto wordt dit uitgangspunt gerelatveerd. De aniti-misbruikbepalingen werden ingevoerd in de artikelen 167-169 van de Programmawet van 29 maart 2012. Ze staan opgenomen in 344, §1 WIB 92; 18, §2 W. Reg. en 106 W. Succ. Op 4 mei 2012 heeft de belastingssadministratie een eerste omzendbrief uitgevaardigd. In de Omzendbrief worden de volgende elementen verduidelijkt: 1) het voorwerp van de niet-tegenstelbaarheid 2) de invoering van een definitie van ‘fiscaal misbruik’ 3) de verdeling van de bewijslast tussen de administratie en de belastingplichtige 4) de herziening van de fiscale toestand van de belastingplichtig 5) de inwerkingtreding op het vlak van inkomstenbelastingen en van registratie- en successierechten. In een gezamenlijk persbericht benadrukten professor fiscaal recht Axel Haelterman en vicepremier Van Quickenborne als reactie op het artikel in De Tijd dat gewone successieplanning ook in de toekomst nog altijd zal kunnen. Ook een bankgift waarbij de tussenkomst van een notaris niet nodig is of een notariële schenking waarbij de schenkingsakte wordt opgemaakt door een notaris, blijven perfect mogelijk. "Inzake schenkingen en successierechten is de inhoud, en ook het doel, van de bestaande regeling duidelijk: wie schenkt met schenkingsrechten, en ook wie schenkt met handgift of voor een buitenlands notaris, betaalt geen successierechten meer op hetgeen geschonken werd", aldus professor Haelterman. "Wel worden een aantal meer gekunstelde technieken zoals bijvoorbeeld de sterfhuisconstructie en het duo-legaat wellicht aanvechtbaar." Lees verder

MEENEEMBAARHEID VAN DE REGISTRATIERECHTEN

Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 48/2012 van 22 maart 2012 het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2010 « houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat het vermijden van een gelijktijdige heffing van btw en registratierechten op eenzelfde terrein betreft », vernietigt in zoverre het niet de teruggave van de registratierechten toestaat bij de aankoop van een nieuwe woning met bijbehorende grond onder het btw-stelsel. Wie een nieuw huis met in begrip van de grond koopt onder de BTW kan derhalve ook genieten van de regel met betrekking tot de meeneembaarheid van registratierechten. zie: Nieuwsbrief Notariaat nr.5, april 2012, 1, P. Van Melkebeke 'Grondwettelijk Hof ziet discriminatie in Vlaamse meeneembaarheid bij aankoop van een nieuwe woning die volledig onder de btw valt' Lees verder

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden fors uitgebreid in de (bouw) sector

De Programmawet van 29 maart 2012 heeft in de getrapte hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden van (onder)aannemers opnieuw ingevoerd (artt. 61 ev.). De Koning krijgt de bevoegdheid om deze regeling ook uit te breiden naar andere sectoren buiten de bouwsector na éénparig advies van de betrokken paritaire comités of subcomiés. Deze maatregel geldt vanaf 16 april 2012. Zie fiskoloog nR. 1295 - 9 mei 2012. Lees verder

Herne en Wervik ontvoogd

In het Staatsblad van 2 mei staat het bericht dat de gemeenten Wervik (West-Vlaanderen) én Herne (Vlaams-Brabant) ontvoogd zijn. Het aantal ontvoogde gemeenten komt hiermee op 109 van de 308. De lijst is terug te vinden op http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/vergunningen/vijfvoorwaarden/index.html Lees verder

Intercalaire intresten toch in maatstaf van heffing

Het Hof van Cassatie heeft een beslissing genomen over de vraag of de intercalaire intresten die een beroepsverkoper heeft betaald voor de oprichting van een gebouw én die hij ontrekt aan de voorraden wanneer hij het gebouw verkoopt, deel uit maakt van de maatstaf van heffing. De intercalaire intresten maken deel uit van de kstprijs en om die reden moet hierop BTW worden betaald. Cass. 29 januari 2012, www.cass.be Zie ook Fiscoloog nr. 1286 van 7 maart 2012. Lees verder
RSS
First2627282931333435Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.